Espai public i paisatge

Jardins Països Catalans

paisos catalans Masnou Bennasar

JARDINS PAÏSOS CATALANS
El Masnou

Arquitectes:
Isabel Bennasar
Ana M. Noguera (Bennasar-Noguera s.c.p)
Promotor:  Ajuntament d’El Masnou

Col·laboradors:
Vegetació: R. Vives, eng. agrònom
Instal·lacions: J. González ,eng.
Amidaments i direcció d’exec.: X. Badia, arq. tècnic
Col·laboradors: M. de la Parra, C. Dindareanu,  arquitectes

Execució: 1a fase 2007 FAUS / 2a fase 2011 MOVIR30
Superfície:  6.952 m2
Fotografies: Pere Vives / I. Bennasar

paisos catalans Masnou Bennasar

Masnou Bennasar

Masnou Bennasar

Masnou Bennasar

Masnou Bennasar

Masnou Bennasar