Espai public i paisatge

Passeig riu Besòs

Isabel Bennasar

PASSEIG MARGE ESQUERRE DEL RIU BESÒS
Sant Adrià del Besòs

Arquitecta: Isabel Bennasar
Promotor:MMAMB, Ajuntament de Sant Adrià del Besòs

Col·laboradors:
Vegetació: Susana Casino, eng. t. agrícola
Instal·lacions: Francesc Llopart, eng. tècnic
Amidaments: Núria Giménez, arq. tècnica
Direcció d’execució: Rafael Morant
Col.laboradors: C. Arqué, R. Bosch,
T. Conejo, M. de la Parra

Execució: 2005 COMSA
Superfície: 17.378 m2
Fotografies: Aleix Bagué

Isabel bennasar landscape

bes-01

bes_05

bes_06

BES_03

Isabel bennasar landscape

Isabel bennasar landscape