Espai public i paisatge

Plaça Pau Casals

PLAÇA PAU CASALS
Badalona

Arquitecta: Isabel Bennasar
Promotor: MMAMB, Ajuntament de Badalona

Col·laboradors:
Vegetació: Roser Vives, eng. agrònom
Instal·lacions i amidaments: CVC enginyers
Direcció d’execució : Eva Blanco, arq. tècnic
Col·laboradors:  C. Dindareanu, M. Oliva, J. Sardà, arq.

Execució:  2014-2015 FAUS SA
Superfície:  2213 m2

PC_1-1

bennasar

pau casals badalona

pau casals badalona