Espai public i paisatge

Plaça Lloreda

PLAÇA LLOREDA
Badalona

Seleccionada Premis FAD Espais exteriors 2003

Arquitecta:  Isabel Bennasar
Promotor:  MMAMB, Ajuntament de Badalona

Col·laboradors:
Vegetació: S. Casino, eng. tèc. agrícola
Instal·lacions: J. Bayo, eng. tèc. industrial
Amidaments i direcció d’exec.: N. Giménez, arq. tècnica
Col·laboradors: X. Guerrero, O. Blasco, C. Arqué

Execució: 1998 – 2002
1a fase STACHYS S.A / 2a fase Bosch Pascual S.A
Superfície: 15.724 m2
Fotografies:  Aleix Bagué/ Pau Guerrero

lloreda Bennasar

lloreda Bennasar

lloreda Bennasar

lloreda Bennasar

lloreda Bennasar

lloreda Bennasar

lloreda Bennasar

PLAÇALLOREDA