Espai public i paisatgeProjectes

Ordenació de la Plaça de l’Auditori de Lleida

ORDENACIÓ PLAÇA DE L'AUDITORI
Lleida

1r Premi Concurs 'Espais Singulars Lleida' 2018

Arquitecta
Isabel Bennasar

Promotor: Ajuntament de Lleida, Empresa Municipal d'Urbanisme de Lleida SL
Col·laboradors:
Vegetació: Roser Vives, eng. agrònom
Instal.lacions i amidaments: CVC enginyers
Col·laboradors: C. Dindareanu, I. Galofré, G.Alarcón, arq.

Superfície: 3.900 m2
Imatges 3D: Anna Mañosa