EquipamentsProjectes

Residència Maó

Residència Quarter de Santiago
Maó

Concurs  obert  GOIB 2018

Arquitectes
Isabel Bennasar
Corina Dindareanu

Promotor: GOIB Conselleria Serveis Socials i Cooperació
Col·laboradors: I. Galofré, arq.

Superfície: 5.642,4 m2
Imatge 3D: Saida Dalmau